Algemene Voorwaarden

1.         Toepasselijkheid

1.1        Deze bepalingen zijn van toepassing op alle door, voor of namens de stichting Gerard Hamer Instituut (hierna: GHI) aan Opdrachtgever en/of Deelnemer te leveren diensten waaronder die ter zake van Opleidingen.

2.         Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever:
2.1        iedere organisatie, onafhankelijke van de rechtsvorm, die te kennen geeft een opleiding van GHI af te willen nemen. Het GHI is in die rechtsrelatie Opdrachtnemer.

Deelnemer:
2.2       een natuurlijk persoon die aan een Opleiding deelneemt, resp. de organisatie waaraan deze natuurlijke persoon is gelieerd (bijvoorbeeld in maatschapsverband of in loondienst) die hem of haar voor de Opleiding inschrijft en/of als contractspartij optreedt.

Opleiding:
2.3        alle door, vanwege of onder licentie van GHI verzorgde of georganiseerde opleiding, cursus, training, seminar, opleidingsprogramma of onderdeel daarvan, zowel met open inschrijving als in company.

3.         Inschrijving en totstandkoming overeenkomst

3.1        De overeenkomst tussen GHI en Opdrachtgever komt tot stand door het geven van een schriftelijke of mondelinge opdracht welke door GHI wordt geaccepteerd.

3.2        De overeenkomst tussen GHI en Deelnemer komt tot stand door het schriftelijke of mondeling accepteren van een daartoe strekkend voorstel van GHI.

3.3        Opdrachtgever of deelnemer aanvaardt deze algemene voorwaarden met uitsluiting van eventuele eigen algemene voorwaarden.

3.4        GHI behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een Opleiding af te gelasten dan wel opleidingsgroepen samen te voegen.

4.         Betaling

4.1               Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door GHI gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en inclusief administratiekosten.

4.2               Na inschrijving ontvangt de opdrachtgever of deelnemer een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet of niet tijdige betaling is de afnemer, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de afnemer na een herinnering nog steeds de factuur niet voldoet, ontvangt de afnemer een aanmaning waarbij administratiekosten in rekening gebracht worden. Voorts komen alle voor incasso te maken kosten voor rekening van de afnemer.

4.3               De afnemer is verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. GHI kan niet worden gehouden aan afwijkende afspraken hieromtrent tussen docent en opdrachtgever of deelnemer.

5.         Annulering, verhindering, niet deelnemen

5.1               Annulering van een Opleiding door Opdrachtgever is uitsluitend schriftelijk (waaronder begrepen wordt via e-mail) mogelijk.

5.2               Afhankelijk van het tijdstip waarop GHI de cursus definitief maakt, brengt GHI bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus een bedrag van € 100,- excl. btw. in rekening, nadien wordt 75% van het volledige bedrag doorbelast tot 2 dagen voor aanvang geannuleerd wordt vanaf welk moment het volledige bedrag doorbelast.

5.3               GHI behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma, tijdstip of de locatie door te voeren en om aangekondigde docenten te vervangen.

6.         Permanente opleiding

6.1        De deelnemer aan cursussen die erkend zijn door NOvA, NBA, KNB of andere instellingen, gaat er mee akkoord dat persoonsgegevens van de deelnemer aan de instellingen die de cursus erkend hebben, worden verstrekt  teneinde deze instanties in staat te stellen audits uit te voeren.

7.         Aansprakelijkheid

7.1        Het IvJO spant zich in om alle activiteiten, zowel inhoudelijk als organisatorisch en verband houdende met de cursus, optimaal uit te voeren. Het IvJO is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de deelname aan de cursus of veroorzaakt is door de annulering door het IvJO, door zijn werknemers of door andere personen die door of vanwege het IvJO te werk zijn gesteld of van wier diensten door het IvJO gebruik is gemaakt.

8.         Non-concurrentie en auteursrecht

8.1        Het is Opdrachtgever niet toegestaan op basis van de door GHI verzorgde Opleiding, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GHI. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte  materialen berust bij GHI. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GHI mogen geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.
       ======================================================================