Man reading

Klachtenregeling

  1. Begripsomschrijving

Klacht
Elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door de onderwijsinstelling, door of namens de cursist kenbaar gemaakt.

Klachten over de aan klager geleverde zaken en/of diensten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan het bestuur van het Gerard Hamer Instituut te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Een klacht dient in ieder geval te bevatten:

1.         Naam en adres
2.         Dagtekening
3.         Een duidelijke omschrijving van de klacht
4.         Datum, tijd en plaats van de levering
5.         De reden waarom bezwaar wordt gemaakt
6.         Ondertekening

Klager
De cursist of diens vertegenwoordiger die een klacht uit.

Klachtenprocedure
De bij de onderwijsinstelling gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.

Klachtenregeling
Dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de bij de onderwijsinstelling gehanteerde klachtenprocedure.

Klachtenfunctionaris
De functionaris, aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen. De klachtenfunctionaris van het Gerard Hamer Instituut is mr. Patrick van der Meij.

  1. Doelstelling

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn:

  1. Informeren van de cursist

Op de website van de onderwijsinstelling en in correspondentie (onderaan brief) wordt er op gewezen dat de onderwijsinstelling een interne klachtenregeling heeft.

  1. De interne klachtenprocedure

1)      wanneer een cursist op de onderwijsinstelling benadert met een klacht dan dient een lid van het bestuur daarvan in kennis te worden gesteld.
2)      Het betrokken bestuurslid tracht samen met de cursist tot een oplossing te komen al dan niet na raadpleging van de klachtenfunctionaris.
3)      Het betrokken bestuurslid respectievelijk de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige klachtenregeling.
4)      geheimhouding dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd.
5)      de beslissing op de klacht wordt aan de cursist medegedeeld.

  1. Verantwoordelijkheden

1)      Het betrokken bestuurslid en daarna de klachtenfunctionaris zijn verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van klachten.
2)      Het betrokken bestuurslid houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte van de verdere afhandeling van de klacht.
3)      De klacht dient binnen 4 weken schriftelijk door de onderwijsinstelling afgehandeld te zijn.
4)      De klachtenfunctionaris zorgt voor een reactie naar de klager.
5)      De klachtfunctionaris houdt het klachtendossier bij.

  1. Analyse van de klachten

1)      De onderwijsinstelling bewaart het klachtendossier tot 5 jaar na indiening van de klacht.
2)      De klachtenfunctionaris analyseert de klachten en doet zonodig aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures, aan het bestuur van de onderwijsinstelling.