Slachtofferrechten en schadevergoeding in het strafproces

Slachtofferrechten en schadevergoeding in het strafproces


5PO PUNTEN - Strafrechtadvocaten - Strafrecht

Cursusomschrijving

De positie van het slachtoffer is door de jaren heen sterk veranderd, de rechten van het slachtoffer zijn steeds meer uitgebreid. De Minister heeft plannen om de positie van slachtoffers nog verder te versterken. Zo ligt er een wetsvoorstel waarin het spreekrecht verder wordt uitgebreid, en zijn er plannen slachtoffers een zelfstandig rechtsmiddel te geven zodat zij zelf hoger beroep en cassatie kunnen instellen. Ook werkt het Ministerie van V&J in het kader van de modernisering van het Wetboek van Sv aan een aparte schadevergoedingskamer waar de vorderingen benadeelde partij binnen het strafproces kunnen worden behandeld. Vanaf 1 januari 2019 is bovendien de wet affectieschade in werking getreden, die ook gevolgen heeft voor de positie van slachtoffers in het strafproces.
Voor iedereen die binnen het straf(proces)rechtelijk kader te maken heeft met slachtoffers, is het van belang op de hoogte te zijn van de huidige wet- en regelgeving en de voorgestelde wijzigingen daarin.
Daarnaast vergt het indienen en beoordelen van een civiele vordering in het strafproces bijzondere expertise. Hoe verhoudt de civiele schadevordering zich tot de andere mogelijke beslissingen ten aanzien van de schade in het strafproces? Wat zijn de best practises bij het instellen en onderbouwen van een vordering tot schadevergoeding? 


Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
Slachtofferrechten & actuele ontwikkelingen
Het toepasselijk juridisch kader (straf- én civielrechtelijk), behorend bij de beoordeling van de civiele vordering van de benadeelde partij, de schadevergoedingsmaatregel, de bijzondere voorwaarde tot schadevergoeding, de wijze van indiening van een civiele vordering door de benadeelde partij en de formele beslissing over de civiele vordering van de benadeelde partij (ontvankelijkheid).
De gang van zaken ter zitting rondom de civiele vordering van de benadeelde partij
De inhoudelijke beslissing over de schade (schadebegroting)
Omgang strafrechter met affectieschade/shockschade/smartengeld
Actualiteiten regelgeving en jurisprudentie
Door de deelnemers in de praktijk ervaren problemen/vragen van de deelnemers.

09.45 - 10.00 uur ontvangst

10.00 - 11.15 uur cursus Arlette Schijns

11.15 - 11.30 uur pauze

11.30 - 12.45 uur cursus Arlette Schijns

12.45 - 13.30 uur pauze

13.30 - 14.45 uur cursus Eva Huls

14.45 - 15.00 uur pauze

15.00 - 16.15 uur cursus Eva Huls

Vorm

Interactieve cursus

Niveau

verdiepings- en actualiteitencursus

Docenten